bežně 295 Kč
ušetříte 59 Kč
236 Kč

Pobělohorské konfiskace

Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty

Tomáš Knoz

Kniha volně navazuje na předchozí autorovu monografii Državy Karla staršího ze Žerotína po Bílé hoře z roku 2001. Tomáš Knoz se v ní v širším historickém kontextu pokouší charakterizovat proces konfiskací, který jako součást potrestání účastníků protihabsburského stavovského povstání v letech 1621–1636 výrazně ovlivnil majetkoprávní vztahy nejen v českých zemích, ale prakticky ve všech zemích střední Evropy. Předkládaná kniha je rozdělena do tří základních částí. V první kapitole je na příkladu Moravského markrabství detailně popsán průběh konfiskačního procesu a jsou zde analyzovány nejdůležitější dokumenty, které jej provázely a určovaly jeho právní rámec. Ve druhé části jsou stručnější formou popsány analogické procesy v okolních habsburských zemích (s přesahem do Svaté říše římské) a je v ní provedena charakteristika společných nebo naopak rozdílných postupů císařských orgánů, jež vycházely z různých politických, právních a společenských poměrů panujících v jednotlivých zemích. V závěrečné kapitole knihy se autor, již bez ohledu na zemské hranice, pokusil charakterizovat obecné aspekty pobělohorských konfiskací (politický, právní, finanční, náboženský, vojenský, sociální). Dospívá k závěru, že pobělohorské konfiskace v kontextu dalších dobových procesů a událostí neznamenaly zásadní zvrat ve vývoji středoevropské raně novověké společnosti. Vzhledem ke své hloubce i k šíři zásahu do dobové sociální struktury nicméně výrazně akcelerovaly starší procesy a trendy, například vývoj právních a ústavních systémů či proměnu politických elit. To v důsledku přineslo nezvratný a dlouhodobý zásah do dobové stavovské společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že se česká i středoevropská společnost k událostem spjatým s pobělohorskými konfiskacemi opakovaně a programově vracela (v době národního probuzení, po roce 1918, po roce 1945, po roce 1948), nelze tento významný fenomén ani v nejmenším považovat za jednou pro vždy uzavřenou historickou záležitost. Stal se naopak přirozenou součástí českých a středoevropských dějin, ve svém „druhém“ životě navíc nezanedbatelně ovlivňuje i naši současnost. 

Dostupnost Rozebráno
Edice Knižnice Matice moravské, sv. 20
ISBN 80-86488-34-9
Vydání první, Brno 2006
Počet stran 996
Vazba vázaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411