Publikační etika

Časopis Matice moravské uveřejňuje odborné texty z oboru historiografie bez ohledu na pohlaví či náboženskou a politickou příslušnost jejich autorů. Úkolem vydavatelů časopisu je však dohlížet na to, aby uvedené texty odpovídaly nejen vědeckým, ale také etickým standardům. Publikační proces zahrnuje několik fází, v jejichž průběhu je dodržování těchto norem ověřováno. Zodpovědnost přitom nesou jak redakční rada (včetně šéfredaktora a výkonného redaktora) a posuzovatelé textů, tak autoři.

Vydavatelé Časopisu Matice moravské se s ohledem na publikační etiku řídí zásadami, jež formulovaly například Výbor pro publikační etiku (Committee on Publication Ethics) nebo Mezinárodní výbor redaktorů medicínských časopisů (International Committee of Medical Journal Editors). Níže jsou představeny nejdůležitější nároky kladené na redakční radu, posuzovatele textů a autory.

 

Etické nároky

Redakční rada (včetně šéfredaktora a výkonného redaktora) je povinna postupovat objektivně a nestranně, bez ohledu na původ a sexuální, náboženskou či politickou orientaci autorů, a dbát na to, aby texty plnily pouze odborné, a nikoliv komerční funkce. V případě, že shledá nedostatky etického charakteru, informuje o nich autora a dá mu možnost se k výtkám vyjádřit. Veškerá dokumentace je přitom archivována.

Posuzovatelé jsou povinni ověřit v dohodnutém termínu kvalitu předloženého textu, zachovávat mlčenlivost s ohledem na informace získané od autora i redakční rady a informovat redakční radu o zjištěných etických prohřešcích (plagiát, autoplagiát, konflikt zájmů apod.).

Povinností autorů je uchovávat veškerá data, která souvisejí s publikačním procesem, a zaručit se, že předložený text není součástí jiného recenzního řízení nebo již nebyl přijat k publikování. V případě, že část textu byla uveřejněna na jiném místě, musí autor na tuto skutečnost upozornit. Veškeré zdroje informací je autor povinen uvést ve formě bibliografického odkazu. Úkolem autora je rovněž upozornit redakční radu či výkonného redaktora na dodatečně zjištěné nedostatky v textu a spolupracovat na jejich odstranění.

 

Postup v případě zjištění etických nedostatků

Na prohřešky vůči etickým normám (jejich částečný výčet viz výše) může upozornit kdokoliv v celém průběhu publikačního procesu. Uvedená zjištění musejí být podložena důkazy, které budou sloužit jako základ pro vyšetřování. Konečné rozhodnutí přísluší šéfredaktorovi, ten se však může v případě potřeby obrátit na redakční radu nebo další odborníky. Veškerá dokumentace musí být archivována.

Drobné prohřešky jsou řešeny pouze prostřednictvím domluvy s autorem, ovšem o vážnějších přestupcích může redakční rada (po konzultaci s dalšími odborníky) zpravit jeho zaměstnavatele.

O svých závěrech týkajících se prohřešků proti publikační etice může redakční rada informovat různým způsobem, a to v závislosti na míře provinění (domluva s autorem, formální dopis autorovi, rovněž formální dopis autorovu zaměstnavateli). V mimořádně závažných případech může redakční rada odebrat autorovi právo publikovat v Časopise Matice moravské nebo dokonce poskytnout příslušným institucím podklady pro rozsáhlejší vyšetřování.

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411