Pokyny pro úpravu příspěvků

Redakce Časopisu Matice moravské prosí své autory o dodržování následujících zásad při odevzdávání rukopisů:

Své příspěvky (články, materiálové studie, diskusní a polemické texty, recenze, anotace a zprávy do kroniky) posílejte na e-mailovou adresu cmm@phil.muni.cz. Odevzdávejte je zásadně v elektronické podobě, a to ve formátu DOC (DOCX) nebo RTF. Při psaní užívejte standardní nastavení editoru bez zvláštního formátování, začátky odstavců neodsazujte mezerníkem a neužívejte dělení slov. Přílohy – mapky, grafy, tabulky, případně obrazový materiál – odevzdávejte vždy zvlášť a jejich zpracování projednejte předem s redakcí. Autorská a reprodukční práva k obrazovým přílohám zajišťuje autor, k obrazovým přílohám je nutné připojit vždy popisky uvádějící autorství a zdroj.

K článku je třeba přiložit cizojazyčné resumé o maximální délce jedné normostrany (1 800 tiskových znaků, včetně mezer), dále abstrakt (maximálně 600 tiskových znaků) a klíčová slova v angličtině (maximálně 5–6), respektive podklady v češtině pro překlad do cizího jazyka.
Délka jednoho článku, včetně poznámek, by neměla přesahovat 35 normostran (maximálně 70 000 tiskových znaků), délka recenze 6 normostran (10 000 tiskových znaků) a délka anotace 2 normostrany (3 600 tiskových znaků).

Odkazy na prameny či literaturu a vysvětlivky vkládejte do textu formou poznámek pod čarou označených číselným indexem. V případě dedikací používejte hvězdičku připojenou k názvu, případně k podtitulu. Číselný index zapisujte vždy až za koncové interpunkční znaménko.

V textu rozepisujte slovy čísla od jedné do devíti, čísla dvojmístná a vícemístná pište číslicemi. Používejte uvozovky odpovídající zvolenému jazyku (v češtině „“; v angličtině “”). Distribuce pomlček a spojovníků by měla odpovídat pravidlům českého pravopisu. Pro označení rozsahu v časových i prostorových intencích se používá pomlčka bez mezer (1230–1253; s. 20–36; trasa Brno–Olomouc). Pomlčka oddělená mezerami v zásadě supluje interpunkční čárku, přičemž signalizuje hlubší předěl. Spojovníku se užívá zejména při zápisu kompozit, v jejichž rámci si složky uchovávají dílčí autonomii (Brno-Žabovřesky; francouzsko-německé jednání; kulturně-historický „odkazující ke kultuře a historii“ × kulturněhistorický „odkazující ke kulturní historii“). U denních dat, s výjimkou časového určení pramenů v poznámkách, rozepisujte názvy měsíců. Citáty vyznačujte kurzivou a uvozovkami (také kurzivou) a své případné komentáře či vynechávky do nich vpisujte bez kurzivy s použitím hranatých závorek ([tj. Přemysl Otakar II.]; […]).

V záhlaví u recenzí a anotací uvádějte vždy autora (autory) publikace, název, místo vydání, nakladatelství a rok vydání, počet stran a ISBN.
Redakce si vyhrazuje právo na redakční a jazykové úpravy textu. Příspěvky do rubrik Studie a články, Materiály a Rozpravy procházejí recenzním řízením, které je anonymní (viz www.matice-moravska.cz).

Zkratky

V poznámkách užívejte následující zkratky:
strana – s.
signatura – sg.
folio – f.
recto – r
verso – v
inventární číslo – inv. č.
karton – kart.
rukopis – rkp.
editor – ed.
editoři – edd.
srovnejte – srov.

Literatura

Bibliografické odkazy v poznámkách uvádějte následovně, včetně dodržení uvedené interpunkce. Při prvním odkazu na dílo uvádějte vždy křestní jméno autora či editora v plném znění.Při opakovaných odkazech uvádějte název díla po první tečku a iniciálu křestního jména autora či editora. Příjmení zapisujte kapitálkami (klávesová zkratka CTRL+SHIFT+K):

Vzory:

Zkrácená citace při bezprostředním opakování odkazu k autorovi:
Týž: Husitská revoluce III. Kronika válečných let. Praha 1996.

Zkrácená citace při bezprostředním opakování odkazu k textu:
Tamtéž, s. 85–86.

(Je-li relevantní uvést pořadí vydání publikace, označte je prostřednictvím číselného horního indexu připojeného k roku vydání.)

Vydané prameny

Při citacích vydaných pramenů uveďte nejprve název edice a v závorce zkratku, která bude v poznámkách dále používána:

Vzor:
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (= CDB) V/2. Inde ab a. MCCLXVII ad a. MCCLXXVIII. Edd. J. Šebánek et S. Dušková. Pragae 1981, s. 181–182, č. 591.

Zkrácená citace při opakování odkazu:
CDB V/2, s. 182, č. 592.

Místa vydání uvádějte vždy v původním znění: Pragae, Paris, Wien, nikoli Praha, Paříž, Vídeň; vzájemně je oddělujte pomlčkou (London – New York). Pokud není uvedeno místo vydání, použijte zkratku s. l., pokud není uvedeno datum, pak zkratku s. d.

Archivní prameny

Při odkazu na archivní pramen uvádějte jednotlivé položky v pořadí od nejobecnější k nejkonkrétnější: oficiální název archivu, značku a název fondu (sbírky), dále zpravidla číslo kartonu nebo knihy, inventární číslo, signaturu, název nebo popis dokumentu a list či stranu.

Vzor:
Moravský zemský archiv v Brně, G 83 Matice moravská Brno, kart. 59, inv. č. 188, tzv. cechovní kopiář z let 1581–1589, f. 62r.

Zkrácená citace při opakovaném odkazu:
MZA v Brně, G 83, kart. 59, inv. č. 188, tzv. cechovní kopiář z let 1581–1589, f. 62r.

Internetové zdroje

V případě internetových zdrojů uveďte oficiální název stránek (je napsán na horní modré liště stránky prohlížeče; jde-li o časopiseckou studii uveřejněnou tímto způsobem, použijte klasický bibliografický odkaz) a k němu připojte přesnou adresu a datum citace.

Vzor:
Březová nad Svitavou – oficiální stránky města. Historie města [online]. Dostupné z: http://www.brezova.cz/mesto/historie-mesta/ [cit. 20. 1. 2015].

Děkujeme všem přispěvatelům za dodržování uvedených pokynů, které výrazně usnadní redakční zpracování.
Redakce Časopisu Matice moravské

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411